Opšti uslovi kupovine

Poštovani potrošači,

Molimo vas da pažljivo pročitate Opšte uslove kupovine pre nego što obavite kupovinu. U postupku kupovine na Elektronskoj platformi alfabazeni.com, saglašavate se sa ovim uslovima kupovine i informacijama (u daljem tekstu: Opšti uslovi kupovine), čime potvrđujete da ste ih pročitali, razumeli i prihvatili. 

Osnovni podaci o firmi

• Naziv pravnog subjekta Alfa d.o.o.

• Adresa Toplice Milana 1, 21000 Novi Sad, Srbija

• Registrovana delatnost je nespecijalizovana trgovina na veliko, šifra 4690

• Matični broj 08584648

• Poreski broj 100463532

• Web adresa www.alfabazeni.com 

• Kontakt telefon +381 65 5000106 i +381 21 6300225

• Kontakt e-mail info@alfabazeni.com

Izjava o konverziji

Ako su na e-comemerce prodajnom mestu cene izražene i u stranoj valuti (€, $, …) Trgovac je u obavezi da predoči sledeću izjavu o konverziji (ili sličnu):
‘All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion
there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site’.

‘Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.’

Korisnički servis 

Posetiocima i korisnicima usluga Alfa d.o.o. je omogućeno da na sajtu www.alfabazeni.com, dobiju informacije o korisničkom servisu i  na koje sve načine mogu da stupe u kontakt radi dobijanja željene informacije od strane korisničke službe. Pozivom na broj telefona +381 65 5000106 ili +381 21 6300225, slanjem elektronske pošte na adresu info@alfabazeni.com ali i ličnim dolaskom na adresu prodajnog mesta u ulici Toplice Milana 1 u Novom Sadu. 

Opis proizvoda i prodajna cena

Opis proizvoda, odnosno njegova osnovna obeležja i prodajna cena istaknuti su pored slike svakog proizvoda, dok se podaci o trgovcu nalaze na linku pored proizvoda. Obaveza je trgovca da proizvode opiše što je detaljnije moguće, kako bi se potrošaču pružio optimalan nivo informacija o proizvodu. Alfa d.o.o. ne garantuje da su istaknuti podaci i slike proizvoda 100% tačni i pouzdani i bez grešaka. Ukoliko isporučen proizvod ne odgovara opisu na sajtu, potrošač može da izjavi reklamaciju.

U skladu sa Zakonom o trgovini, obaveza je trgovca da na jasan, lako uočljiv i čitljiv način istakne prodajnu cenu neposredno pored prikaza ili opisa proizvoda, kao i da se pridržava istaknutih cena i uslova prodaje. Sve cene proizvoda istaknute na sajtu su konačne i u njih je uključen PDV. Cene se ističu i naplaćuju u dinarima. Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu, već se dodatno naplaćuju i zavise od težine pošiljke.

Proces i faze kupovine na sajtu alfabazeni.com

 • Poručivanje robe na sajtu   

sredstva potrošača se za ukupnu porudžbinu rezervišu na njegovoj platnoj kartici, ukoliko je izabrao način plaćanja „plaćanje platnom karticom na sajtu“. 

 1. ukoliko je potrošač prilikom poručivanja izabrao način plaćanja „gotovinom pouzećem” kurirskoj službi, plaćanje će se izvršiti na licu mesta gotovinom, pri preuzimanju robe;
 2. Izdavanje računa za sve stavke porudžbine i zaduženje platne kartice potrošača (ako je plaćanje obavljeno platnom karticom na sajtu);

 Plaćanje na sajtu

Proizvode koje naruči na sajtu potrošač može da plati:

1. Platnom karticom na Platformi 

(DinaCard, Visa, Maestro, EC/MC, American Express) – ukoliko potrošač odabere opciju plaćanja karticom, potrebno je da na označenoj sigurnoj formi stranice potrošač unese podatke sa platne kartice. Ukoliko je transakcija izvršena, potrošač će biti obavešten da je rezervacija sredstava u iznosu kreirane porudžbine uspešno obavljena. Prihvatanjem ovih Opštih uslova i predugovornih informacija potrošač je saglasan da mu se u momentu inicijalnog poručivanja rezervišu sredstva u iznosu kreirane porudžbine, kao i da se njegova platna kartica zaduži za iznos sa računa za realizovanu kupovinu. U trenutku kada kurir preuzme pošiljku radi dostave potrošaču i maloprodajni račun trgovca bude izdat, rezervisana sredstva će biti skinuta sa kartice, odnosno tada se izvršava kartična transakcija zaduženja računa kartice potrošača. Podaci o platnoj kartici čuvaju se na sigurnoj zaštićenoj stranici u kriptovanoj formi i nisu dostupni drugim stranama u procesu plaćanja. Podaci o platnoj kartici ni jednog trenutka nisu dostupni sajtu, uključujući i situaciju kada registrovani korisnik sačuva upotrebljenu platnu karticu na svom korisničkom nalogu. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI Sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. U slučaju povraćaja novca potrošaču koji je obavio plaćanje platnom karticom, delimično ili u celosti, (reklamacija, odustanak od kupovine, neuspelo uručenje itd.), povraćaj sredstava će biti izvršen na karticu, odnosno na tekući račun potrošača uz njegovu prethodnu saglasnost. 

2. Plaćanje gotovinom pouzećem

Isporuka robe kupcima se vrši od strane kurirske službe City Express sa kojom Alfa d.o.o. ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji. Ugovorom o poslovnoj saradnji su definisana prava i obaveze svake od strana, a koje se ogledaju u vremenu i načinu isporuke, obavezama kururskih službi o izveštavanju o preuzetim paketima/robi, kao i o načinu prenosa/uplate novčanih sredstava preuzetih od potrošača po osnovu isporučenih paketa/robe.

Po prijemu robe isporučene od strane kurirske službe, potrošač plaća gotovinom iznos isporučene robe koji je naveden na računu, koji se potrošaču dostavlja elektronskim putem ili zajedno sa robom (štampana forma).

Plaćanje se izvršava kao jednokratna platna transakcija i platni nalog sadrži sve potrebne informacije za izvršenje platne transakcije. 

Za sve vrste primedbi i reklamacija potrošač/platilac i korisnik sredstava/trgovac se obraćaju Alfi d.o.o. koja je zadužena za dalju komunikaciju sa ostalim učesnicima u cilju rešavanja reklamacije.

Slanje računa i ostalih dokumenata na e-mail

Ostavljanjem e-mail adrese potrošač daje saglasnost da mu se na e-mail adresu odnosno elektronskim putem dostavi specifikacija porudžbine, fiskalni račun/i za kupljene proizvode. Fiskalni račun trgovca se može potrošaču dostaviti u štampanoj formi u pošiljci zajedno sa proizvodom/ima, te je potrošač upoznat i saglasan da u određenim situacijama umesto elektronskim putem, fiskalni račun može dobiti u štampanoj formi.

Dostava robe i eventualna ograničenja

Napomena: Slanje robe se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije

Dostava kurirskom službom City Express

troškovi dostave: troškovi dostave su 350 dinara. Za porudžbine preko 15.000 dinara, dostava je besplatna

troškovi dostave za specifičnu robu koja zahteva montažu od strane ovlašćenih lica vrši se vozilima Alfa d.o.o. i  naplaćuje se u zavisnosti od udaljenosti od skladišta Alfa d.o.o. do lokacije krajnjeg korisnika gde će se izvršiti usluga montaže poručenog proizvoda. (naplata transporta iznosi 100 dinara po pređenom kilomentru) 

Procena roka za isporuku robe

Nakon slanja narudžbine internet prodavnici, isporuku možete očekivati u sledećim rokovima:

* Rok za isporuku kurirskom službom na teritoriji Republike Srbije je 5 do 7 radnih dana

Otkazivanje porudžbine od strane potrošača

Potrošač ima pravo da otkaže porudžbinu do momenta dok porudžbina u skladištu ne bude spremna za slanje. Otkazivanje porudžbine može se učiniti slanjem elektronske pošte na info@alfabazeni.com ili putem telefona, pozivom na broj +381 65 5000106.

Zakonska odgovornost trgovca za saobraznost

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, trgovac koji je prodao robu potrošaču odgovara za saobraznost robe u periodu od dve godine od dana isporuke robe. Alfa d.o.o kao posrednik u prodaji ne preuzima obaveze koje proizilaze iz zakonske odgovornosti trgovca po osnovu Trgovac odgovara za nesaobraznost isporučene robe ugovoru ako:

 • je postojala u času prelaska na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost trgovac znao;
 • se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
 • je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je trgovac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Roba je saobrazna ugovoru ako:

 • odgovara opisu koji je dao trgovac i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane trgovca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno na ambalaži robe.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti, neposredno ili preko sajta, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 • nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 • ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 • opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 • otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca

Ugovorna garancija

Garancija je svaka izjava kojom njen davalac (proizvođač, uvoznik, trgovac) daje obećanje u vezi sa robom i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom. Garancijom se potrošaču obezbeđuju veća prava od zakonom utvrđenih. Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru.

Garantni list je isprava u pisanom ili elektronskom obliku, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa, koja sadrži sve podatke utvrđene u članu 53. Zakona o zaštiti potrošača. Trgovac je dužan potrošaču preda garantni list ukoliko se roba prodaje sa garancijom.

Politika reklamacija

Na proizvode kupljene na sajtu potrošač može da izjavi reklamaciju elektronskim putem, slanjem na email adresu info@alfabazeni.com ili pozivom na broj +381 216300225 i +381 65 500 0106. Ovim se ne uskraćuje pravo potrošača da se obrati reklamacijom direktno trgovcu od kojeg je robu kupio.

Uz izjavljenu reklamaciju, potrošač ima obavezu da dostavi dokaz o kupovini (račun, specifikacija porudžbine, potvrda o izvršenom plaćanju) i ukoliko je u mogućnosti dostavlja fotografije reklamiranog proizvoda.

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu nesaobraznosti, garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene, oštećenja pošiljke u transportu i sl. Kada je reč o ostvarivanju prava iz garancije, potrošač može da izjavi reklamaciju trgovcu u roku u kojem je predviđena odgovornost trgovca (prodavca) po osnovu nesaobraznosti, a posle isteka tog roka reklamacija se izjavljuje izdavaocu garancije.

Obaveza je trgovca da na reklamaciju potrošača odgovori u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Odgovor trgovca na reklamaciju sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije ukoliko je prihvata. Ukoliko je reklamacija potrošača prihvaćena, rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno 30 dana za tehničku robu.

Prilikom obrade podataka o ličnosti potrošača, trgovac postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Ukoliko je potrebno da se reklamirani proizvod dostavi trgovcu radi utvrđivanja osnovanosti reklamacije, smatra se da je reklamacija primljena i zakonski rokovi teku od trenutka kada roba, u vezi koje se reklamacija izjavljuje, stigne na adresu skladišta iz kojeg je isporučena.
Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije saglasnost potrošača, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.
Potrošač gubi pravo na reklamaciju u slučaju neadekvatnog rukovanja robom i upotrebom robe ili montaže robe koji nije u skladu sa uputstvom za upotrebu/montažu, kao i u slučaju da su opravke ili pokušaji opravki vršeni od strane neovlašćenih lica/servisera.

Reklamacija narednog radnog dana od dana isporuke

Kada potrošač izjavi reklamaciju narednog radnog dana od dana isporuke i reklamacija sadrži žalbu potrošača da mu je isporučen proizvod oštećen tokom transporta, o reklamaciji se trgovac obaveštava i reklamacija se prosleđuje kurirskoj službi na izjašnjenje. Kurirska služba dolazi na adresu potrošača u cilju utvrđivanja stvarnog stanja i sačinjavanja zapisnika. Ukoliko je potrebno, kuriska služba odnosi proizvod na dodatno utvrđivanje i procenu nastale štete. Iz tog razloga pošiljku ne treba prepakivati, već ostaviti onako kako je stigla. Ukoliko se utvrdi odgovornost kurira za gubitak  ili potpuno ili delimično oštećenje proizvoda, potrošač svoja prava ostvaruje u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama.

U zakonskom roku od 8 dana, Alfa d.o.o. korisnička podrška, nakon komunikacije sa kurirskom službom i trgovcem, obaveštava potrošača o ishodu reklamacije odnosno odgovoru trgovca, i to:

1) ) Da je reklamacija prihvaćena, u potpunosti ili delimično, i koje konkretne predloge za rešavanje reklamacije je predložio trgovac:

 • zamena proizvoda;
 • raskid ugovora i povraćaj novca potrošaču u punom iznosu maloprodajne vrednosti proizvoda sa pripadajućim troškovima dostave;
 • opravka (ako se potrošač saglasi).

Reklamacija se smatra rešenom ukoliko je potrošač prihvatio jedan od predloženih predloga za rešavanje reklamacije.

Ukoliko je reklamacija rešena:

 • raskidom ugovora i povraćajem novca potrošaču u punom iznosu maloprodajne vrednosti proizvoda sa pripadajućim troškovima dostave, vrši se povraćaj novca na karticu potrošača ili na tekući račun potrošača uz saglasnost potrošača;
 • umanjenjem cene i vraćanjem potrošaču delimičnog iznosa maloprodajne vrednosti, vrši se povraćaj novca na karticu potrošača ili na tekući račun uz saglasnost potrošača;
 • zamenom proizvoda, potrošaču se vrši besplatna isporuka drugog proizvoda, a reklamirani proizvod preuzima i odnosi kurirska služba;
 • opravkom uz saglasnost potrošača, reklamirani proizvod se opravlja i dostavlja potrošaču, bez dodatnih troškova za potrošača.

2) Da je reklamacija odbijena– U tom slučaju potrošač snosi troškove povraćaja reklamiranog proizvoda nazad na njegovu adresu. Povraćaj proizvoda vrši kurirska služba. Rok u kojem potrošač može da se saglasi sa preuzimanjem reklamiranog proizvoda je 15 dana od dana prijema odgovora na reklamaciju. Nakon isteka navedenog roka, Alfa d.o.o. ne odgovara za reklamirani proizvod, niti ima obavezu čuvanja proizvoda. Nakon dva obraćanja potrošaču pisanim putem (emailom) od strane Korisničke podrške Alfe radi preuzimanja reklamiranog proizvoda, a na koja potrošač ne odgovori kako bi se saglasio sa preuzimanjem reklamiranog proizvoda, Alfa zadržava pravo da reklamaciju evidentira kao obrađenu i istu zatvori.

Ukoliko trgovac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Reklamacija zbog nepotpune isporuke

Ukoliko potrošač ne dobije kompletnu porudžbinu za koju je izvršio plaćanje karticom (npr. jedan proizvod nedostaje), potrošač ima pravo da zahteva povraćaj novca za taj proizvod, kao i pripadajući deo iznosa troškova dostave. Takođe, potrošač može da zahteva da mu se naknadno dostavi nedostajući proizvod, i tada potrošač ne snosi troškove ponovne dostave.

Reklamacija zbog neisporuke

Ukoliko potrošaču ne bude isporučena pošiljka (npr. poručeni proizvod je izgubljen/oštećen u transportu), potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju i zahteva povraćaj novca za plaćeni proizvod i troškove dostave.

Reklamacija zbog dostave pogrešnog proizvoda

Ukoliko potrošaču bude isporučen pogrešan proizvod, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju i zahteva povraćaj novca i troška dostave. 

Reklamacija po pitanju saobraznosti

Reklamaciju zbog nesaobraznosti isporučenog proizvoda potrošač može da izjavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda. Primljene reklamacije po pitanju nesaobraznosti na sajtu alfabazeni.com automatski prosleđuje trgovcu. Odgovor trgovca na reklamaciju može biti da je:

reklamacija prihvaćena – u tom slučaju trošak preuzimanja reklamiranog proizvoda snosi trgovac. Ukoliko je reklamacija rešena:

 • raskidom ugovora, obaveza je trgovca da vrati novac potrošaču u punom iznosu maloprodajne vrednosti proizvoda sa pripadajućim troškovima dostave;
 • zamenom, obaveza je trgovca da o svom trošku isporuči zamenski proizvod potrošaču;
 • sniženjem cene, obaveza je trgovca da vrati srazmerni deo maloprodajne vrednosti potrošaču, kao i da mu o svom trošku vrati reklamirani proizvod;
 • opravkom uz saglasnost potrošača, obaveza je trgovca da proizvod popravi i dostavi popravljeni proizvod potrošaču, bez dodatnih troškova za potrošača.

reklamacija odbijena – u tom slučaju trošak povraćaja reklamiranog proizvoda snosi potrošač. Povraćaj proizvoda vrši kurirska služba. Rok u kojem potrošač može da se saglasi sa preuzimanjem reklamiranog proizvoda je 15 dana od dana prijema odgovora na reklamaciju. Nakon isteka navedenog roka, Alfa kao ni trgovac ne odgovaraju za reklamirani proizvod, niti imaju obavezu čuvanja proizvoda. Nakon dva obraćanja potrošaču pisanim putem (emailom) od strane Korisničke podrške Alfe radi preuzimanja reklamiranog proizvoda, a na koja potrošač ne odgovori kako bi se saglasio sa preuzimanjem reklamiranog proizvoda, Alfa zadržava pravo da reklamaciju evidentira kao obrađenu i istu zatvori.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac. Dakle, ako je reklamacija prihvaćena kao osnovana, trgovac snosi troškove preuzimanja reklamiranog proizvoda od potrošača, dijagnostike nastalog kvara/nedostatka i trošak ponovne dostave novog proizvoda ili opravljenog reklamiranog proizvoda (ako je zahtev potrošača bio opravka).

Reklamacija po pitanju ugovorne garancije

U slučaju reklamacije zbog ugovorne garancije, potrošač se obraća trgovcu ako reklamaciju izjavljuje u roku u kojem trgovac odgovara za saobraznost robe, a nakon isteka tog roka reklamaciju izjavljuje davaocu garancije.

Svi prigovori koji se odnose na pravne ili materijalne nedostatke ili nesaobraznost prodate robe i/ili usluge na internet prodajnom mestu odnosno sajtu alfabazeni.com, neće se smatrati reklamacijom u smislu Zakona o platnim uslugama i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i rešavaće se u direktnom odnosu između primaoca plaćanja i platioca (trgovca i potrošača) u skladu sa pozitivnim propisima koji uređuju promet robe i usluga.

Reklamacije po pitanju izvršenja platne transakcije

Za sve primedbe i reklamacije po pitanju izvršenja platne transakcije potrošač se obraća Alfi d.o.o. koja je zadužena za dalju komunikaciju sa ostalim učesnicima u cilju rešavanja reklamacije. Potrošač se pored Alfe d.o.o.  može obratiti i svojoj poslovnoj banci tj. banci izdavaocu platne kartice. Na zahtev banke izdavaoca banka prihvatilac platnih kartica dalje postupa po reklamaciji u skladu sa pravilima kartičarskih organizacija. 

Pravo na predomišljanje i odustanak od kupovine

Potrošač koji je obavio internet kupovinu preko sajta alfabazeni.com ima zakonsko pravo da se predomisli, odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana isporuke i kupljeni proizvod vrati bez obrazloženja i dodatnih troškova, osim troškova povraćaja robe.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati odnosno poslati emailom izjavu ili uputiti na drugi nedvosmislen način. Potrošač može da odustane od kupovine jednostavno preko poziva na broj telefona +381 21 6300225.

Ovim se ne uskraćuje pravo potrošača da izjavu o odustanku od kupovine uputi direktno trgovcu od kojeg je robu kupio. Nakon što primi zahtev za odustanak, Alfa d.o.o. će poslati potrošaču potvrdu o prijemu.

Obaveza je potrošača da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač vraća proizvod na adresu pošiljaoca naznačenoj na adresnici koja se nalazi na transportnoj ambalaži pošiljke. 

Potrošač snosi trošak povraćaja robe u slučaju odustanka od kupovine. Preuzimanje robe od potrošača može da izvrši kurirska služba koju angažuje alfabazeni.com. Potrošač ima obavezu da proizvod/e vrati u neoštećenom stanju, u originalnom fabričkom neoštećenom pakovanju, sa svim delovima, neoštećenom etiketom, deklaracijom i sa kompletnom dokumentacijom koju je dobio uz proizvod (npr. uputstvo za upotrebu/montažu, garantni list itd.). Potrebno je da potrošač zapakuje robu na propisani ili uobičajeni način da ne bi došlo do nastanka štete, što podrazumeva stavljanje pošiljke u odgovarajući omot (koverta, kutija, i slično) radi obezbeđenja sadržine pošiljke. Prilikom pakovanja, potrebno je voditi računa o prirodi predmetne robe, tj. o transportnim osobinama artikala koji se vraćaju. Ukoliko se šalje više predmeta u jednoj kutiji, bitno je da se odvoje međusobno. Lomljivi predmeti treba da se odvoje kako jedan od drugog, tako i od uglova, strana, vrha i dna kutije. Svaki predmet treba da ima 5 cm slobodnog prostora od zidova kutije i da bude ustrečovan običnom ili pucketavom folijom. Ovo sprečava oštećenje koje može nastati međusobnim dodirivanjem predmeta od vibracija ili udara koji mogu nastati spolja. Za navedeno obezbeđivanje pošiljke za dalji transport potrošač može da koristi ambalažu u kojoj mu je pošiljka dostavljena.

Po prijemu vraćenog proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Obaveza je trgovca da potrošaču vrati iznos maloprodajne cene kupljenog/ih proizvoda i pripadajuće troškove isporuke, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu poslao natrag. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda u tolikoj meri da se proizvod ne može ponovo prodati, odbiće se vraćanje novca potrošaču i kurirska služba će vratiti proizvod potrošaču o njegovom trošku. Rok u kojem potrošač daje saglasnost za preuzimanje proizvoda je 15 dana od dana prijema obaveštenja da odustanak od ugovora nije odobren. Nakon isteka navedenog roka, Alfa d.o.o. ne odgovara za proizvod, niti imaju obavezu čuvanja tog proizvoda. Nakon dva obraćanja potrošaču pisanim putem (emailom) od strane Alfa d.o.o. radi preuzimanja proizvoda, a na koja potrošač ne odgovori kako bi se saglasio sa preuzimanjem proizvoda, Alfa zadržava pravo da zahtev potrošača evidentira kao obrađen i isti zatvori.

Povraćaj novca potrošaču u slučaju odustanka od kupovine

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Alfa d.o.o.  je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izuzeci od prava na odustanak od kupovine

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane na primer, proizvodi posebno dizajnirani za potrošača

Isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke

(isporuka hemije za bazene);

Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

Neuspelo uručenje

Ukoliko potrošač odbije prijem pošiljke ili ne preuzme svoju pošiljku u ugovorenom roku (48h), takve situacije predstavljaju neuspelo uručenje pošiljke potrošaču. Neuspelo uručenje za posledicu ima povraćaj pošiljke na adresu pošiljaoca. U slučaju neuspelog uručenja, potrošač koji je kupovinu platio karticom ima pravo na povraćaj novca.

Refundacija sredstava

U slučaju refundacije sredstava potrošaču (po osnovu prihvaćene reklamacije, odustanka od kupovine, neuspelog uručenja itd.), povraćaj novca se isključivo vrši na rezidentni dinarski tekući račun potrošača otvoren u poslovnoj banci u Republici Srbiji, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

 Zaštita privatnosti korisnika 

U ime Alfa d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Alfa d.o.o.  (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova

Važenje i izmene Opštih uslova i predugovornih informacija

Ovi Opšti uslovi su doneti i stupaju na snagu 105.05.2023 godine.

Alfa d.o.o.  zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova i predugovornih informacija u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u slučaju izmena zakonodavnog okvira.

Ukoliko bilo koji uslov ili odredba Opštih Uslova i predugovornih informacija postane nepunovažna, punovažnost ostalih uslova i odredbi neće biti dovedena u pitanje. Alfa je u obavezi da potrošača na pogodan način koji je neposredno i stalno dostupan informiše o izmenama Opštih uslova i predugovornih informacija. S tim u vezi, potrošači s vremena na vreme mogu da posete ovu internet stranicu i provere da li su se Opšti uslovi i predugovorne informacije možda promenili od njihove poslednje posete.

sr_RSSerbian
0
  0
  Vaša Korpa
  Vaša korpa je praznaDodaj u Korpu